Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.inspirativni.cz (dále jen „ webové rozhraní“), provozovaném společností:

Inspirativní.cz s.r.o.

Sídlo: Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 19149310

kontaktní e-mail: info@inspirativni.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1.2. Na webovém rozhraní zajišťujeme především zprostředkování prodeje zboží, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a prodávajícími. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a prodávajícími nabízíme prostřednictvím webového rozhraní jejich zboží a zajišťujeme prodávajícím zprostředkování objednávek zboží. Smlouvu v případě nákupu zboží uzavíráte přímo s prodávajícími a nikoli s námi. Nejsme stranou takové smlouvy a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností, které smluvním stranám z uzavřené smlouvy vyplývají, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu.

1.3. Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi vámi a prodávajícími se řídí obchodními podmínkami prodávajících. S obchodními podmínkami prodávajících, se kterými uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit.

1.4. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

- těmito podmínkami užití webového rozhraní;

- Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

a v otázkách zde neupravených se práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

1.5. Jak vyjádříte souhlas s podmínkami užití webového rozhraní?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito podmínkami užití webového rozhraní seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6. Co byste ještě ohledně podmínek užití webového rozhraní měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek užití webového rozhraní neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění podmínek užití webového rozhraní se můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním podmínek užití webového rozhraní, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat podmínky užití webového rozhraní lze pouze písemnou formou .

1.7. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi, resp. mezi vámi a prodávajícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz,www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás, resp. u prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Objednávka zboží

2.1. Jak a s kým je uzavírána kupní smlouva?

Kupní smlouvu neuzavíráte s námi jako zprostředkovatelem, ale s prodávajícím konkrétního zboží. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito podmínkami užití webového rozhraní a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany prodávajícího. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku .

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje .

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné . O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou prodávající dosud nepřijal, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím.

2.4. Jak zjistíte, že byla prodávajícím přijata objednávka a kdy je uzavřena smlouva?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce . Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

3. CENA

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost my nebo prodávající upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany prodávajícího.

V případě, že došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

4.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou .

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit . V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

4.2. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především kupovat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

4.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití webového rozhraní.  

5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

5.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně podmínek užití webového rozhraní, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

5.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto podmínky užití webového rozhraní jsou platné a účinné od 1.10.2019.